Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/cando/domains/3mcando.com/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 27

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home/cando/domains/3mcando.com/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home/cando/domains/3mcando.com/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 29
شگفتی های کندو - شرکت مشاوره و طراحی هزاره سوم

حجره های زنبور عسل همیشه شش گوشه اند و دانشمندان بر این عقیده اند که چنین حجره هایی با کمترین مواد ساختمانی ، بیشترین جا را فراهم می کنند. اگر حجره ها به شکل مربع ساخته می شد، زوایای داخل لانه ها خالی و بی مصرف می ماند چون حجم بدن زنبور تقریباً استوانه ای است و اگر حجره ها کاملاً استوانه ای ساخته می شد، در بین آن ها فضاهای خالی و فاصله هایی به وجودمی آمد که بیهوده و بی مصرف می ماند . وضع ساختمان اين خانه ها از لحاظ هندسي طوري است كه وقتي عسـل در آن پر شد هرگز نميريزد، مگر اينكه ناگهان يكي از رديفها كه هر يـك داراي خانه های مختلـف است خراب شود.

خلاصه این که ، هر چه دانشمندان به ساختمان لانه سازی زنبور عسل بیشتر دقت می کنند ، بیشتر غرق اعجاب و حیرت می شوند .

به گفته دكتر ريد مهندس انگليسي و از مشـاهير علـم هندسـه ، اگـر مـا بخـواهيم از فضـايي استفاده كنيم به طوري كه هيچ نقطه خالي بدون فايده بين بناهاي آن باقي نماند، بايد آن فضـا را به سه طريق تقسيم كرد :                                                                                        

اول آنكه در آن مثلثهايي به وجود آوريم كه هر سه ضـلع آن مسـاوي باشد                                                                                                                                                                                                                          

دوم مربعهايي بسازيم كه هر چهار ضلع آن متساوي باشند                                                                                                                                                                                                                                        

سـوم شـش ضـلعيهـايي بـه وجود آوريم كه هر شش ضلع آن متساوي باشند.                                                                                                                                                                                                                        

ولی مزيتهاي شش ضلعي متساوي الاضلاع بر ساير اشكال بيشتر اسـت و زنبورهـا هـم همـين شكل را براي ساختمان خود انتخاب كرده اند.

معمولاً زنبوران طوری می سازند که:
- تهویه به آسانی صورت بپذیرد .
- حرارت ایجاد شده به آسانی از لانه خارج نشود .
- جهت ساخت لانه با جهت تابش طلوع خورشید یکی باشد .
- محل هایی برای ساخت لانه انتخاب می گردد که کم رفت و آمد باشند .        

زنبور عسل یک معمارقهار است ، زیرا از 6 ضلعی در ساخت خانه اش استفاده کرده . 6 ضلعی منتظم یک شکل استوار و پایدار است چون از 6 مثلث متساوی الاضلاع برای کشیدنش استفاده شده و همه ضلعها  و زاویه ها برابر است.